Събитията и Фестивали в Хасково

¯ª¡á »Ó«½ÑÔ

1. Фестивал за български хора и танци „Хайдушка софра“ – 24-25 март 2018
Festival for Bulgarian Traditional Dances “Haidouk’s Table” – March 24-25, 2018

– Фестивалът се провежда в началото на пролетта, в два дни изпълнени с много музика и народни танци. Идеята на събитието е да запази и популяризира уникалната палитра на българските фолклорни танци. Фестивалът няма конкурсен характер, награди и сертификати получават всички участници. Организира се от клуб за български народни танци „Фъртуните на Мишо“ със съдействието на община Хасково.

– The festival is held in the beginning of spring and the two days are full of music and folk dances. The idea of the event is to preserve and popularize the unique palette of Bulgarian folk dances. The festival has no competitive character; all participants receive awards and certificates. It is organized by a club for Bulgarian folk dances “Misho’s Furtunes” with the cooperation of Haskovo Municipality.

2. Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ – 18-20 април 2018
National Competition for Debut Literature “Southern Spring”- 18-20 April 2018

– Конкурсът е създаден през 1973 г. и събира млади писатели от цяла България. Те представят своите дебютни творби в областта на поезията, прозата, литературната критика и киносценария. Победителите получават бронзова статуетка „Пегас“ – символ на конкурса. Община Хасково връчва награда за цялостен принос в областта на литературата и изкуството на името на родения в града първи български книгоиздател – Александър Паскалев. Литературните дни са съпроводени от множество събития и базар на книгата.

– The competition, created in 1973, brings together talented young writers from all over Bulgaria. They present their debut works in the field of poetry, prose, literary criticism and cinema screenplay. The winners are awarded with a bronze statue “Pegasus”- symbol of the competition. Haskovo Municipality awards a prize for a complete contribution in the field of literature and art in the name of the first Bulgarian book publisher Alexander Paskalev, born in the city. The literary days are accompanied by a number of events and a book bazaar.

3. Национален събор на Народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“ – 19 май 2018
National Fair of Folk Art “Pretty Thrace Sings and Dances” – May 19, 2018

– Традиционният събор „Китна Тракия пее и танцува“ се провежда вече над 50 години, запазвайки автентичното българско фолклорно изкуство. Ежегодно в събора участват както любителски фолклорни колективи, така и индивидуални изпълнители от цялата страна, които представят своето танцово, словесно и музикално творчество. Фестивалът е с конкурсен характер. Във всяка категория Община Хасково присъжда златно, сребърно и бронзово отличие.

– The traditional fair “Pretty Thrace Sings and Dances” has been held for over 50 years, preserving the authentic Bulgarian folklore art. Each year, the participants are both amateur folk groups and individual performers from all over the country who present their dance, verbal and musical creative works. The festival has a competitive character. In each category, Haskovo Municipality awards gold, silver and bronze prizes.

4. Национален фестивал „С песните на Ари“ – 9-10 юни 2018
National Festival “With Ari’s Songs” – 9-10 June 2018

– Националният конкурс на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“, посветен на големия български тенор Аспарух Лешников – Ари, се провежда в началото на юни. В него участват състави, дуети и индивидуални изпълнители на стари градски песни. В конкурса се раздават награди в различни категории. Фестивалът се организира от община Хасково, читалище “Заря” и Регионалнен исторически музей.

– The national competition for old city songs and popular tunes “Ari’s Songs”, dedicated to the great Bulgarian tenor Asparuh Leshnikov – Ari, is held in early June. It features groups, duets and individual performers of old city songs. Prizes are awarded for different categories. The festival is organized by Haskovo Municipality, the Community Center “Zarya” and the Regional Museum of History.

5. Международен танцов фестивал “Вълшебен свят”- 15-17 юни 2018
International Dance Festival “Magic World”- 15-17 June 2018

– “Вълшебен свят” е утвърден фестивал с конкурсен характер, участниците се оценяват от международно жури. Провежда се през месец юни и събира участници от различни страни по света. Целта на конкурса е да развие и популяризира разнообразни танцови стилове като класически балет, мажоретни танци, бели денс, етно, боливуд, латино щоу, хип хоп, акро денс, танцово шоу, модерн и джаз, да допринесе за обмяната на творческа информация и развитие на постиженията в стила.

– “Magic World” is a well-established festival with competitive character. The participants are assessed by an international jury. It is held in June and gathers participants from different countries around the world. The aim of the competition is to develop and make popular a variety of dance styles such as classical ballet, cheerleading, belly dance, ethno, bollywood, latino style, hip hop, acro dance, dance show, modern and jazz, to contribute to the exchange of creative information and to develop the style achievements.

6. Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ – 19-21 октомври 2018
Musical Days “Prof. Nedyalka Simeonova” – 19-21 October 2018

 

– Десетилетия след началото си през 1971 година Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ продължава да бъде едно от най-значимите културни събития в града. Фестивалът носи името на световноизвестната българска цигуларка, родена в Хасково. В рамките на музикалните дни се организират концерти на популярни симфонични оркестри, солисти и музиканти. Паралелно с тях се провежда конкурс за млади цигулари, утвърден като престижна международна проява.

– Decades after its beginning in 1971, the Musical Days “Prof. Nedyalka Simeonova” continue to be one of the most significant cultural events in Haskovo. The festival bears the name of the world-famous Bulgarian violinist born in Haskovo. During the musical days, concerts of popular symphonic orchestras, soloists and musicians are organized. Parallel to the festival, there is a competition for young violinists that has already established as a prestigious international event.